Skip to content

Algemene voorwaarden
Per 1 januari 2022 I Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG. ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN, MOGELIJKHEDEN TOT VERHAAL EN VERPLICHTINGEN. DEZE OMVATTEN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, EEN CLAUSULE BETREFFENDE RECHTSMACHT EN PLAATS VAN GESCHILLENBESLECHTING, EN VERPLICHTINGEN TOT HET NALEVEN VAN TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING. DOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DIENST GAAT U AKKOORD MET EN BENT U JURIDISCH GEBONDEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONGEACHT OF U EEN GEREGISTREERD GEBRUIKER VAN DE DIENST WORDT. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE.

U erkent en stemt ermee in dat, door de diensten te openen of te gebruiken of door inhoud van of op de Website te plaatsen, u aangeeft dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, deze begrijpt en dat u gebonden bent aan de voorwaarden ervan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Zij vormen een bindende overeenkomst tussen u en Cooking Europe VOF.
Cooking Europe VOF kan op ieder moment en uitsluitend naar eigen goeddunken de Diensten wijzigen en functies van de diensten toevoegen, wijzigen of verwijderen, zonder u daarover te informeren.
Indien Cooking Europe VOF deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen wij deze wijziging op de website of in de toepassing publiceren of u anderszins een bericht van de wijziging doen toekomen. Wij zullen ook de datum onder “laatst bijgewerkt” bijwerken.
Indien u de diensten blijft gebruiken na een dergelijke wijziging van de diensten, betekent dit dat u de wijzigingen en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
Indien u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden niet aanvaard, kunt u als enige middel het gebruik van de diensten staken.

 

1 inleidende bepalingen.
Artikel 1: werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Cooking Europe VOF en de opdrachtgever betreffende diensten van Cooking Europe VOF.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Cooking Europe VOF uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door Cooking Europe VOF bevestigd of schriftelijk met Cooking Europe VOF overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: definities
1. Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaven. 
2. Arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat: een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en kandidaat of medewerker, dan wel: 
- een ambtelijke aanstelling van de kandidaat of medewerker bij de opdrachtgever; 
- de inhuur van de kandidaat of medewerker door de opdrachtgever via een derde; 
- een arbeidsverhouding tussen de kandidaat met een door opdrachtgever aangewezen of met hem in de groep verbonden derde. 
3. Dienst(en): de dienstverlening van Cooking Europe VOF gericht op de werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening. 
4. Economische sancties: alle sanctionerende en/of economische maatregelen die voorkomen in wet- en regelgeving, verdragen en andere besluiten van instanties die relevant zijn voor Nederland, waaronder de Europe Unie en de Verenigde Naties. 
5. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Cooking Europe VOF is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via Cooking Europe VOF in contact is gekomen met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding van die persoon of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde.
6. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Cooking Europe VOF op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door Cooking Europe VOF worden verricht. De opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele kandidaat.
7. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Cooking Europe VOF een opdracht of overige overeenkomst aangaan dan wel aan wie Cooking Europe VOF een aanbieding doet. 
8. Pre-employment screening: achtergrondonderzoek naar een kandidaat door Cooking Europe VOF op verzoek van de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden. 
9. Schriftelijk: op schrift gesteld of door middel van (een) elektronisch bericht(en), bijvoorbeeld via e-mail, uitgewisseld. 
10. Sanctielijsten: overzichten van bedrijven, instellingen en personen die het onderwerp zijn van economische sancties. 
11. Vertrouwelijke informatie: als zodanig door de verstrekkende partij aangemerkte informatie en informatie waarvan de ontvanger wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard is.
12. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.
13. Werving en selectie: het werven en/of selecteren van een of meerdere kandidaten.

 

2 opdracht.
Artikel 3: aangaan, duur en einde opdracht

1. De opdracht of overige overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan of door Cooking Europe VOF schriftelijk bevestigd. De opdracht is daarmee definitief, tenzij de opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdag na datum van de bevestiging schriftelijk aan Cooking Europe VOF meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen. 
2. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
3. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
- of voor een vaste periode;
- of voor een bepaalbare periode.
- De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de    overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 
4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Cooking Europe is bevestigd. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijke overeengekomen of bevestigde opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
5. Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd, indien: 
- de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzeggen rechtvaardigt;
- de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
- de andere partij geliquideerd is; 
- de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
- de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd. 
De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Cooking Europe VOF worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
6. De opdrachtgever zal Cooking Europe VOF tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. 
7. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

Artikel 4: nakoming opdracht
1. Cooking Europe VOF is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien en voor zover Cooking Europe VOF deze verplichting niet nakomt, is Cooking Europe VOF gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Cooking Europe VOF en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Cooking Europe VOF.
2. De opdrachtgever verstrekt aan Cooking Europe VOF tijdig alle benodigde informatie en verleent Cooking Europe VOF alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Cooking Europe VOF in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. 
3. Door Cooking Europe VOF in het kader van de dienst – anders dan in een opdracht(bevestiging) overige overeenkomst of factuur – verstrekt informatie, zoals informatieve presentaties, rapportages, suggesties en tips, zijn uitsluitend ter informatie van de opdrachtgever bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan bij deze voorwaarden bepaald.
3. Marketing en conceptdesign

Artikel 5: aanbiedingen en offertes
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte online.

Artikel 6: duurovereenkomsten
1. Voor bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld, Social Media campagnes, website onderhoud, werkt Cooking Europe VOF met duurovereenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat we voor een bepaalde periode een traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject besteed zal worden.Artikel 7: leveringstermijnen, aanpassingen, meerwerk en uitbesteden
1. Bij de uitvoering van opdrachten wordt veelal gewerkt in fases. Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van opdrachtgever, dan wel wanneer opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door Cooking Europe VOF verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk. 
2. Cooking Europe VOF doet zijn uiterste best de afgesproken leveringstermijnen na te komen, behalve bij uitblijven van instructies, medewerking of voor de nakoming benodigde materialen, langer overleg met opdrachtgever dan voorzien, ziekte of overmacht. Indien een afgesproken termijn overschreden dreigt te worden wordt dit aan opdrachtgever vermeld. 
3. Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de opdrachtgever gewijzigd dient te worden dient opdrachtgever hiervoor te betalen, zal vervolgens de lopende opdracht afgesloten worden en een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen. 
4. Indien sprake is van meerwerk wordt contact opgenomen met opdrachtgever. Er worden dan afspraken gemaakt over de hoeveelheid meerwerk, de kosten en de betalingsvoorwaarden hiervan. 
5. Cooking Europe VOF behoudt zich het recht voor werk uit te besteden aan derden. Cooking Europe VOF fungeert dan als hoofdaannemer.
6. Wanneer er in het door Cooking Europe VOF geleverde product ondergeschikte afwijkingen zitten vergeleken met wat is afgesproken, heeft opdrachtgever in beginsel geen recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Na uitvoering van de opdracht is Cooking Europe VOF niet verplicht de daarbij gebruikte gegevens of materialen te bewaren.

Artikel 8: goedkeuring ontwerp
1. Bij ontwerpopdrachten komt Cooking Europe samen met opdrachtgever in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal voorstellen overeen. Uit deze voorstellen dient door opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor opdrachtgever zal moeten betalen. 
2. Cooking Europe VOF vraagt de opdrachtgever per afzonderlijk ontwerp een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. Een goedkeuring bevat de volgende elementen: 
- Een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn; 
- Een bevestiging dat alle aanpassingen die na deze goedkeuring aangemerkt worden als meerwerk;Artikel 9: garantie
1. Cooking Europe VOF biedt drie (3) maanden na de levering van de producten en/of diensten garantie. Onder garantie wordt begrepen dat eventuele kenbare en/of niet-kenbare gebreken kosteloos door Cooking Europe VOF hersteld worden. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken dan doet Cooking Europe VOF op verzoek van opdrachtgever er alles aan deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever kan de garantie niet inroepen indien:
- De geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
- Er door opdrachtgever of derden op enige wijze wijzingen in de producten en/of diensten van Cooking Europe VOF zijn aangebracht;
- Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Cooking Europe VOF gesloten overeenkomst;
- Sprake is van producten en/of diensten waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden die betrekking hebben op uiterlijke vormgeving;
- Cooking Europe VOF is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken;

Artikel 10: tarieven
1. Cooking Europe VOF sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur) tarief is vastgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met Cooking Europe VOF gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg) opdrachten van opdrachtgever. 
2. Bij een vaste prijs start Cooking Europe VOF de werkzaamheden in beginsel pas na ontvangst van de betaling van een voorschotnota van 50% van de afgesproken vaste prijs. Gedurende de werkzaamheden wordt er – afhankelijk van de voortgang of de fase waarin de opdracht zich bevindt – door Cooking Europe VOF opnieuw een nota opgesteld. Het laatste deel van een vaste prijs dient altijd voorafgaand aan de oplevering betaald te worden. Ieder project wordt afgesloten met een gespecificeerde eindafrekening. 
3. Indien sprake is van een duurovereenkomst worden de maandelijkse kosten steeds aan het begin van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht. 
4. Indien Cooking Europe VOF voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door opdrachtgevers betaald moeten worden. Deze betalingsverplichting geldt ook voor het maken van drukwerk.

Artikel 11: mogelijkheden tot opzegging
1. Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft Cooking Europe VOF na drie (3) pogingen binnen maximaal twee weken (schriftelijk) contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met Cooking Europe VOF ontlenen. 
2. Indien de opdrachtgever een medewerker van Cooking Europe VOF beledigt, bedreigt, intimideert of uiting geeft aan rassendiscriminatie, beëindigt Cooking Europe VOF per direct de samenwerking met de opdrachtgever en is de opdrachtgever verplicht om het volledige bedrag conform de offerte uit te betalen. 
3. Wanneer opdrachtgever Cooking Europe VOF de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichtingen houdt, heeft Cooking Europe VOF nadat opdrachtgever daar schriftelijk op gewezen is met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als Cooking Europe VOF in verband hiermee kosten moet maken heeft Cooking Europe VOF het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.
3 werving en selectie.

Artikel 12: werving en selectie kandidaten
1. Cooking Europe VOF zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat.
2. Cooking Europe VOF kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures. 
3. Cooking Europe VOF is gerechtvaardigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever. 
4. De opdrachtgever verstrekt Cooking Europe VOF tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. 
5. Cooking Europe VOF bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren. De keuze voor de kandidaat, wordt gemaakt door de opdrachtgever, tenzij Cooking Europe VOF met de opdrachtgever is overeengekomen dat Cooking Europe VOF de selectie van de kandidaat verricht namens de opdrachtgever. 
6. Cooking Europe VOF zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. Cooking Europe VOF schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Cooking Europe VOF om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden. Cooking Europe VOF is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegaan arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.
7. Cooking Europe VOF is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten en medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Cooking Europe VOF bij de selectie.  
8. Indien de opdrachtgever Cooking Europe VOF heeft verzocht een pre-employment screening uit te voeren en de screening is niet voor aanvang van de arbeidsverhouding gereed en de opdrachtgever verzoekt Cooking Europe VOF desondanks de medewerker de werkzaamheden aan te laten vangen, kan Cooking Europe VOF voor die periode niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13: werving en selectie gericht op arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat
1. Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een kandidaat.
2. De opdrachtgever is voor de werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen hem en de kandidaat het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief aan Cooking Europe VOF verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een tarief in de opdracht(bevestiging) is de opdracht gever de in de aanbieding van Cooking Europe VOF vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief 20% van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantiebijslag. Indien aan Cooking Europe VOF geen salaris is doorgegeven, zal Cooking Europe VOF een arbeidsmarktconform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Cooking Europe VOF bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt. 
3. Tenzij anders is overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door Cooking Europe VOF is vastgesteld of waarmee de opdrachtgever anderszins via Cooking Europe VOF in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd, indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen. 
4. Het tarief is inclusief de kosten van de door Cooking Europe VOF gebruikelijke ingezette wervingsmiddelen en –activiteiten. Het tarief is exclusief de kosten, verbonden aan aanvullende – in overleg met de opdrachtgever toegepaste wervingsmiddelen of –activiteiten alsmede door de kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakt reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht.
5. Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door Cooking Europe VOF voorgestelde kandidaat of zodra aan Cooking Europe VOF bekend is geworden dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding met een kandidaat zal aangaan of is aangegaan. 
6. Indien een (potentiële) opdrachtgever via Cooking Europe VOF in contact is gekomen met ene kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Cooking Europe VOF aan hem is voorgesteld met het oog op de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 6 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met Cooking Europe VOF en is hij het in lid 2 genoemde tarief aan Cooking Europe VOF verschuldigd.
4 algemene bepalingen.

Artikel 14: facturatie en betaling
1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Cooking Europe VOF te voldoen binnen 14 kalenderdag na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Cooking Europe VOF is ontvangen. 
2. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Cooking Europe VOF zijnde kopie van de door Cooking Europe VOF aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 
3. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Cooking Europe VOF te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 
4. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of betaling van de factuur op te schorten.
5. Cooking Europe VOF is gerechtigd de kredietwaardigheid te toetsen van opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen. 
6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Cooking Europe VOF, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Cooking Europe VOF:
- afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens Cooking Europe VOF, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins. 
De omvang van de gevraagde zekerheid dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever. 
7. Indien de opdrachtgever de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Cooking Europe VOF gestelde termijn, is de opdracht hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Cooking Europe VOF gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten dan wel alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzeggen. Alle vorderingen van Cooking Europe VOF worden als gevolg van deze opzegging onmiddellijk opeisbaar. 
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Cooking Europe VOF maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra de opdrachtgever in verzuim is, door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht. 
9. Indien de opdracht is aangegaan met meer dan één opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een opdrachtgever ontslaat de overige opdrachtgevers van hun betalingsverplichting jegens Cooking Europe Vof.

Artikel 15: verstrekte gegevens
1. Cooking Europe VOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan Cooking Europe VOF aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van Cooking Europe VOF niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Cooking Europe VOF gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Cooking Europe VOF voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.
2. Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (email)adressen waarnaar verzonden wordt.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Cooking Europe VOF uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit. 
2. In het geval van een toerekenbare tekortkoming zal het bedrag dat Cooking Europe VOF aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat Cooking Europe VOF van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat Cooking Europe VOF op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor de prestaties van Cooking Europe VOF in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat Cooking Europe VOF is gekomen in de nakoming.
3. Cooking Europe VOF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer ligt. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten. Indien Cooking Europe VOF in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Cooking Europe VOF hier niet op aan te spreken. 
4. Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Cooking Europe VOF wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht. 
5. Alle bedragen die Cooking Europe VOF mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Cooking Europe VOF aan opdrachtgever verstrekte afboekingen. 
6. Cooking Europe VOF is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.
7. Cooking Europe VOF kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Cooking Europe VOF nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert, voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Cooking Europe VOF beperkt. 
8. Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 17: overmacht
1. Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Cooking Europe VOF niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.
2. Hieronder wordt onder andere begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikking, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend. 
3. Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Cooking Europe VOF opgeschort.

Artikel 18: exclusiviteit
1. Aan Cooking Europe VOF verstrekte opdrachten zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig ook aan andere partijen verstrekt.

Artikel 19: eigendomsvoorbehoud1. Alle zaken die Cooking Europe VOF voor opdrachtgever maakt en/of levert blijven haar eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever voor de producten en/of diensten aan Cooking Europe VOF verschuldigd is, volledig heeft voldaan. 
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan pandrechten te verlenen op onder dit eigendomsvoorbehoud vallende zaken of deze op een andere manier te bezwaren. Wanneer derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of daar bepaalde rechten op willen vestigen of doen gelden, moet opdrachtgever Cooking Europe VOF hier binnen zeven (7) dagen schriftelijk van op de hoogte stellen.
Artikel 20: intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, date(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang tot krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Cooking Europe VOF of haar licentiegevers. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft,  voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Cooking Europe VOF en de opdrachtgever overeengekomen diensten. 
2. Cooking Europe VOF is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen of het in lid 1 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Cooking Europe VOF is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar ICT-middelen of materiaal in te gaan. 
3. De opdrachtgever vrijwaart Cooking Europe VOF tegen alle aanspraken van derden in verband met beweerdelijk inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan Cooking Europe VOF beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 21: geheimhouding
1. Cooking Europe VOF en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten of overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 
2. Cooking Europe VOF kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de medewerker. De opdrachtgever zal Cooking Europe VOF vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker.

Artikel 22: verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van de medewerkers. De opdrachtgever is gehouden zelf: 
- de identiteit van de kandidaat vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1, sub 1, 2 en 3 van de wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en 
- vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Artikel 23: voorkoming van discriminatie
1. De opdrachtgever en Cooking Europe VOF zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en laten wegen. De opdrachtgever en Cooking Europe VOF zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of op welke grond dan ook.

Artikel 24: privacy
1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten, plaats. De opdrachtgever en Cooking Europe VOF zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. 
2. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Cooking Europe VOF die Cooking Europe VOF op grond van toepasselijk wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Cooking Europe VOF aan hem verstrekte gegevens. 
3. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Cooking Europe VOF alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals benodigde toestemming van de betreffende personen. 
4. De opdrachtgever vrijwaart Cooking Europe VOF tegen elke aanspraak van kandidaten van de opdrachtgever of overige derden jegens Cooking Europe VOF in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Cooking Europe VOF gemaakte kosten.

Artikel 25: economische sancties
1. De opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor Cooking Europe VOF of medewerkers van Cooking Europe VOF in strijd handelen met economische sancties. De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan Cooking Europe VOF niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties.

Artikel 26: toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van Cooking Europe VOF, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

Artikel 27: slotbepaling
1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
2. Cooking Europe VOF is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op  grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. 
3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is Cooking Europe VOF gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Cooking Europe VOF gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.